Úvod Vítejte O předsednictví

O předsednictví

Česká republika bude předsedat Radě EU již podruhé v historii, a to v termínu od 1. července do 31. prosince 2022. První předsednictví ČR se uskutečnilo v první polovině roku 2009, ještě před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, která významným způsobem posílila zapojení národních parlamentů do projednávání evropských otázek.

Každé předsednictví členského státu v Radě EU má i svou parlamentní dimenzi, která reflektuje úlohu národních parlamentů EU a Evropského parlamentu (EP) v evropském rozhodovacím procesu. Cílem parlamentní dimenze předsednictví je zajistit substantivní příspěvek ze strany národních parlamentů do celoevropské diskuze o aktuálních tématech EU a posilovat úlohu národních parlamentů v legislativním procesu EU v souladu s ustanoveními primárního práva EU.

S prohlubujícím se zapojením národních parlamentů EU do legislativního procesu EU a projednávání evropských otázek a s nárůstem pravomocí EP se rozvíjí i specializovaná meziparlamentní fóra zabývající se klíčovými otázkami evropské politiky ovlivňující parlamentní činnost členských států a EP. Parlamenty zemí předsedajících aktuálně Radě EU předsedají těmto meziparlamentním konferencím, v některých případech společně s Evropským parlamentem, a jsou rovněž odpovědné za sestavování agendy, přípravu závěrů a příspěvků přijímaných některými meziparlamentními konferencemi a za jejich organizační zajištění. Formáty a způsoby organizace většiny těchto meziparlamentních fór jsou již pevně stanoveny a jsou součástí 6měsíčního kalendáře předsednictví.

Parlamentní dimenzi českého předsednictví zajišťuje Parlament ČR ve spolupráci s EP. Na politické úrovni se na průběhu předsednických akcí podílí rovným dílem obě komory PČR. Na administrativní úrovni je organizačně technické zajištění akcí a poskytnutí expertní podpory předmětem dohody kanceláří obou parlamentních komor.

V rámci parlamentní dimenze českého předsednictví bude Parlament ČR organizovat a předsedat pěti meziparlamentním konferencím, které se budou konat na území ČR. Parlament ČR bude také společně s Evropským parlamentem předsedat dvěma meziparlamentním jednáním, která se uskuteční v Bruselu.