Úvod Media Akreditace

Akreditace

PRAVIDLA A PODMÍNKY AKREDITACÍ ZÁSTUPCŮ MÉDIÍ

Pravidla a pokyny pro akreditaci zástupců médií jsou definována na základě doporučení a pravidel akreditací novinářů a tiskových středisek Generálního sekretariátu Rady Evropské unie (GSR).

Mediální akreditace je udělována výhradně zástupcům médií na základě oficiální žádosti vedení příslušné redakce. Veškeré osobní údaje budou zpracovávány v souladu s pravidly GDPR, která se vztahují na celý proces akreditace.

Všichni akreditovaní novináři musí dodržovat obecná pravidla fungování tiskových středisek a další specifická pravidla, která předem stanovil tým českého předsednictví.

Akreditační tým CZ PRES si vyhrazuje právo odejmout akreditaci jakémukoli novináři, jehož chování narušuje hladký chod akce či fungování tiskového střediska a tiskových konferencí.

Pro účely českého předsednictví v Radě EU byl vytvořen oficiální akreditační systém, přes který mohou zástupci médií žádat o akreditaci. Všichni zástupci mediálních organizací, kteří se chtějí zúčastnit parlamentních akcí českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES), musí získat akreditaci.

PODMÍNKY PRO AKREDITACI NOVINÁŘŮ

Mediální akreditace na akce parlamentní dimenze českého předsednictví je přístupná pouze zástupcům tisku, rozhlasu a televize na základě oficiální žádosti vedení příslušné redakce. Novináři, kteří zastupují internetové zpravodajské portály, musí splňovat následující kritéria:

 • webová stránka online médií musí být profesionální webovou stránkou, která má konkrétní ověřitelnou adresu a telefonní číslo. Většina obsahu webových stránek musí zahrnovat původní zprávy, komentáře nebo analýzy a musí být aktualizována alespoň jednou týdně.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete získat akreditaci, pokud:

 • nejste zástupci žádného média,
 • zastupujete think tanky nebo zájmové skupiny
 • jste lobbisté či konzultanti nebo jednotlivci, kteří mají vedlejší profesní činnost, která bude považována za neslučitelnou s akreditací médií.

VSTUPNÍ KARTY DO PROSTOR JEDNÁNÍ (TZV. AKREDITAČNÍ VISAČKA – BADGE)

Vstupní karty (akreditační visačky) jsou platné pouze pro konkrétní akci, na kterou byly vydány. Vezměte prosím na vědomí, že na každou akci musíte získat akreditaci zvlášť a tím také akreditační visačku.

Akreditační visačku si můžete vyzvednout v místě konání dané akce na akreditačním pultu, který bude otevřen 1 hodinu před začátkem samotné akce. Pro vyzvednutí visačky je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a kartu novináře (press kartu).

Připomínáme, že je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv fotografii QR kódu na obdržené visačce na internetu nebo sociálních sítích. Podobně se všichni akreditovaní novináři zavazují, že nezveřejní žádnou fotografii akreditační visačky třetí stranou na internetu nebo sociálních sítích.

Odebrání akreditace

Akreditační tým CZ PRES si vyhrazuje právo odebrat akreditaci a vydanou akreditační visačku kterémukoli novináři, který svým chováním narušuje plynulý chod akce, tiskového střediska, tiskové konference nebo jiné činnosti CZ PRES.

OBECNÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ TISKOVÝCH STŘEDISEK CZ PRES

 • Přístup do tiskových středisek organizovaných týmem CZ PRES pro konkrétní akce pořádané v rámci CZ PRES je vyhrazen především novinářům, členům delegací a pracovníkům CZ PRES.
 • Akreditační visačka přidělovaná podle platných pravidel CZ PRES musí být nošena viditelně. Postupy pro novinářskou akreditaci jsou vysvětleny na oficiálním webu parlamentní dimenze CZ PRES (parleu2022.cz).
 • Novináři mají přednostní přístup k místům v tiskových sálech, kde se budou konat oficiální tiskové konference CZ PRES.
 • Novináři mají přednostní přístup k pracovním místům v tiskovém středisku.
 • Zástupci tisku, kteří budou účastni fotografických/televizních obrazových příležitostí (tzv. photo pooly), musí:
  • přijít v předem určený čas týmem tiskových středisek CZ PRES;
  • ujistit se, že mikrofony kamer jsou nastaveny tak, aby zaznamenávaly pouze hluk na pozadí (ne konverzace); pokud jsou i přes toto nastavení konverzace přesto nahrávány, nesmí se takové nahrávky používat;
  • dodržovat bezpečnostní vzdálenosti stanovené v zóně ustanovené pro natáčení;
  • opustit zasedací místnost, jakmile bude dán signál doprovodem z týmu tiskových středisek CZ PRES;
  • vyvarovat se tlačení a strkání.
 • Během tiskových konferencí musí televizní štáby a fotografové dbát na to, aby nenarušili hladký průběh jednání.
 • Je zakázáno filmovat nebo fotografovat bezpečnostní zařízení a bezpečnostní pracovníky.
 • Během tiskových akcí mohou vystoupit a klást otázky pouze moderátorem vyzvaní novináři po uvedení svého jména a názvu média, které zastupují.
 • Dokumenty ze zdrojů třetích stran lze šířit v tiskové oblasti pouze s předchozím souhlasem pracovníků tiskového střediska.
 • Tým tiskového střediska nenese odpovědnost za ztracený majetek zástupců médií. Doporučujeme nenechávat zařízení bez dozoru a používat bezpečnostní skříňky, které budou k dispozici v tiskovém středisku.