Úvod Akce LXVIII. plénum COSAC - Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC)

Během každého předsednictví se koná jedna plenární schůze konference COSAC, a to v zemi aktuálně předsedajícího státu. Plénum COSAC schvaluje závěry a příspěvky k diskutovaným otázkám, které většinou souvisí s aktuálně projednávanými iniciativami na úrovni EU, s prioritami daného předsednictví či s pravidelně řešenými otázkami posílení parlamentní kontroly v evropských záležitostech a rozvoje spolupráce mezi národními parlamenty. Plenárního zasedání se účastní až šest zástupců za každý národní parlament EU i Evropský parlament. Stejně tak se jej mohou účastnit až tři členové parlamentů kandidátských zemí a další hosté v roli pozorovatelů. Navržené závěry a příspěvek COSAC se přijímají v principu konsensem. Není-li možné ho dosáhnout, upravuje jednací řád, opět zcela výjimečně ve srovnání s ostatními existujícími meziparlamentními platformami, možnost hlasování. Návrh je přijat, získá-li podporu tří čtvrtin odevzdaných hlasů, přičemž každý parlament EU (včetně Evropského parlamentu) disponuje dvěma hlasy. Tato většina musí zároveň představovat nadpoloviční většinu z celkového počtu hlasů.

Plenárnímu zasedání COSAC předsedají společně předsedové evropských výborů obou komor Parlamentu ČR.

Historie a fungování COSAC

COSAC (z francouzského Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires) byl ustaven roku 1989 z iniciativy tehdejšího předsedy francouzského Národního shromáždění Laurenta Fabiuse. Ten v rámci Konference předsedů parlamentů EU konané v Madridu vznesl návrh pozdvihnout roli národních parlamentů v rozhodovacích postupech EU, mimo jiné právě prostřednictvím COSAC. Předsedové tuto myšlenku podpořili a zároveň se shodli na tom, že konference by se měla scházet minimálně dvakrát ročně v aktuálně předsedající zemi, a měla by diskutovat o otázkách společného zájmu. První zasedání se konalo několik měsíců nato v Paříži a hlavním tématem bylo posílení parlamentní kontroly v evropských záležitostech. Toto průřezové téma v rámci konferencí COSAC v podstatě kontinuálně přetrvává.

Fungování COSAC upravuje jednací řád z roku 2011, který nahradil původní jednací pravidla z roku 2007. Podle jeho ustanovení probíhá každého půl roku vždy nejprve přípravné jednání na úrovni předsedů (tzv. malý COSAC) a na jeho základě pak plenární zasedání.

COSAC je nejvlivnější platformou pro výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem z hlediska praktického dopadu jeho rozhodnutí. Z hlediska primárního práva se jedná o jedinou platformu meziparlamentní spolupráce, o níž se výslovně zmiňuje protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojený k Lisabonské smlouvě. V souladu s jeho čl. 10 může COSAC dávat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi veškeré podněty, které považuje za účelné. Ty podle tohoto ustanovení nepředjímají postoje zúčastněných parlamentů ani je nezavazují. Dále by měl COSAC podporovat „výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem, což platí i pro jejich specializované výbory.“ Dle jednacího řádu disponuje tato konference opět jako jediná stálým sekretariátem v Bruselu, který je složen z úředníků parlamentů předsednického tria a jednoho stálého člena spolufinancovaného všemi národními parlamenty EU. Ti se společně podílí na organizaci všech setkání a zajišťují kontinuitu činnosti COSAC. Každé pololetí pak zpracovávají zprávu o aktivitách jednotlivých parlamentů v evropských záležitostech. Vycházejí přitom z odpovědí v rámci dotazníku, který rovněž každého půl roku vypracovávají.

Program

 • 13. 11. 2022

  15:00 — 18:00Příjezd delegací, ubytování, akreditace

  17:30 — 19:00Jednání předsednické Trojky COSAC

  Předsedající: Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  17:30 Odjezd autobusy z hotelů

  18:00 - 19:00 Jednání Trojky předsednictví COSAC
  Místo konání: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1

  19:00 Odjezd autobusy na večeři

  19:00Odjezd autobusy z hotelů na večeři

  19:30 — 22:00Slavnostní večeře

  na pozvání Ondřeje Benešíka, předsedy výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny
  Místo konání: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

  22:00Návrat autobusy zpět do hotelů

 • 14. 11. 2022

  7:15Odjezd autobusy z hotelů na setkání politických skupin

  8:00 — 8:45Setkání politických skupin

  8:15Odjezd autobusy z hotelů do místa konání konference

  Místo konání: O2 Universum, 2345/17, Praha 9, Libeň

  9:00 — 9:20Zahájení jednání

  Uvítací projev J. E. Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny

  Úvodní příspěvky předsedů
  •  Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny
  •  David Smoljak, předseda výboru pro záležitosti EU Senátu

  Schválení programu LXVIII. plenární schůze COSAC

  9:20 — 9:50Procedurální a další záležitosti

  •  Výsledky jednání Trojky předsednictví COSAC
  •  Prezentace 38. pololetní zprávy COSAC
  •  Dopisy zaslané předsednictví
  •  Procedurální záležitosti
  •  Různé

  9:50 — 10:00Video příspěvek:

  J. E. Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

  10:00 — 11:00Blok I: České předsednictví v Radě EU

  Předsedající: David Smoljak, člen výboru pro záležitosti EU Senátu

  Hlavní řečník: Mikuláš Bek, ministr pro Evropské záležitosti, Vláda České republiky

  Diskuse

  11:00 — 11:30Přestávka na kávu

  11:30 — 13:00Blok II: Budoucnost EU

  Předsedající: Petr Fifka, místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  Hlavní řečník 1: Othmar Karas, 1. místopředseda Evropského parlamentu
  Hlavní řečník 2: Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise

  Diskuse

  13:00 — 14:45Společné foto a oběd formou bufetu

  14:45 — 16:15Blok III: Strategická autonomie EU

  Předsedající: David Smoljak, člen výboru pro záležitosti EU Senátu

  Hlavní řečník 1: Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise
  Hlavní řečník 2: J. E. Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti, Ministerstvo zahraničních věcí

  Diskuse

  16:15Návrat autobusy do hotelů (s výjimkou předsedů výborů pro evropské záležitosti/vedoucích delegací)

  16:15 — 17:30Jednání předsedů výborů pro evropské záležitosti/vedoucích delegací

  Předsedající: Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  16:15 - 16:30 Přestávka na kávu
  16: 30 - 17:30 Diskuse o návrzích příspěvku a závěrů LXVIII. plenární schůze COSAC
  17:30 Návrat autobusy do hotelů

  19:30Odjezd autobusy z hotelů na večeři

  20:00 — 22:30Slavnostní večeře

  na pozvání J. E. Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny

  Místo konání: Smetanova Síň, Obecní dům, Náměstí Republiky 1090, Praha 1, Staré Město

  22:30Návrat autobusy do hotelů

 • 15. 11. 2022

  8:15Odjezd autobusy z hotelů do místa konání konference

  Místo konání: O2 Universum, 2345/17, Praha 9, Libeň

  9:00 — 10:45Blok IV: Ukrajina – aktuální situace, obnova, migrace

  Předsedající: Lucie Potůčková, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  Hlavní řečník 1: Tomáš Pojar, poradce premiéra České republiky v otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky
  Hlavní řečník 2: Ivanna Klympush - Tsintsadze, předsedkyně Výboru pro integraci Ukrajiny do EU, Nejvyšší rada Ukrajiny

  Diskuse

  10:45 — 11:10Přestávka na kávu

  11:10 — 12:40Blok V: Evropská perspektiva zemí západního Balkánu a Východního partnerství

  Předsedající: Jaroslav Bžoch, místopředseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  Hlavní řečník 1: Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády České republiky
  Hlavní řečník 2: Salvatore De Meo, předseda Výboru pro ústavní záležitosti, Evropský parlament

  Diskuse

  12:40 — 13:00Závěr: Přijetí příspěvku a závěrů LXVIII. plenární schůze COSAC

  Předsedající: Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  Závěrečné slovo 
  Ondřej Benešík, předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

  13:00 — 14:00Oběd

  14:00Návrat autobusy do hotelů

Foto

Všechny fotografie z konference jsou k dispozici zde:

 

Úvodní zasedání „Troiky“ v prostorách Poslanecké sněmovny (13. 11. 2022):

 

Slavnostní večeře účastníků konference v paláci Žofín (13. 11. 2022):

 

Společné foto (14. 11. 2022):

 

Zahájení konference (14. 11. 2022):

 

Blok 1 – České předsednictví v Radě EU (14. 11. 2022):

 

Blok 2 – Budoucnost EU (14. 11. 2022):

 

Blok 3 – Strategická autonomie EU (14. 11. 2022):

 

Blok 4 – Ukrajina – aktuální situace, obnova, migrace (15. 11. 2022):

 

Blok 5 – Evropská perspektiva zemí západního Balkánu a Východního partnerství (15. 11. 2022):

Video

Videozáznam z konference:

14. 11. 2022

9:00 — 11:00
Zahájení jednání
Procedurální záležitosti
Video příspěvek: Ursula von der Leyen
Blok I: České předsednictví v Radě EU
http://videoarchiv.psp.cz

11:30 — 13:30
Blok II: Budoucnost EU
http://videoarchiv.psp.cz

14:50 — 16:30
Blok III: Strategická autonomie EU
http://videoarchiv.psp.cz

15. 11. 2022

9:00 — 10:45
Blok IV: Ukrajina – aktuální situace, obnova, migrace
http://videoarchiv.psp.cz

11:10 — 13:00
Blok V: Evropská perspektiva zemí západního Balkánu a Východního partnerství
Závěr: Přijetí příspěvků a závěrů LXVIII. plenární schůze COSAC

http://videoarchiv.psp.cz