Úvod Akce LXVIII. plénum COSAC - Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie (COSAC)

Během každého předsednictví se koná jedna plenární schůze konference COSAC, a to v zemi aktuálně předsedajícího státu. Plénum COSAC schvaluje závěry a příspěvky k diskutovaným otázkám, které většinou souvisí s aktuálně projednávanými iniciativami na úrovni EU, s prioritami daného předsednictví či s pravidelně řešenými otázkami posílení parlamentní kontroly v evropských záležitostech a rozvoje spolupráce mezi národními parlamenty. Plenárního zasedání se účastní až šest zástupců za každý národní parlament EU i Evropský parlament. Stejně tak se jej mohou účastnit až tři členové parlamentů kandidátských zemí a další hosté v roli pozorovatelů. Navržené závěry a příspěvek COSAC se přijímají v principu konsensem. Není-li možné ho dosáhnout, upravuje jednací řád, opět zcela výjimečně ve srovnání s ostatními existujícími meziparlamentními platformami, možnost hlasování. Návrh je přijat, získá-li podporu tří čtvrtin odevzdaných hlasů, přičemž každý parlament EU (včetně Evropského parlamentu) disponuje dvěma hlasy. Tato většina musí zároveň představovat nadpoloviční většinu z celkového počtu hlasů.

Plenárnímu zasedání COSAC předsedají společně předsedové evropských výborů obou komor Parlamentu ČR.

Historie a fungování COSAC

COSAC (z francouzského Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires) byl ustaven roku 1989 z iniciativy tehdejšího předsedy francouzského Národního shromáždění Laurenta Fabiuse. Ten v rámci Konference předsedů parlamentů EU konané v Madridu vznesl návrh pozdvihnout roli národních parlamentů v rozhodovacích postupech EU, mimo jiné právě prostřednictvím COSAC. Předsedové tuto myšlenku podpořili a zároveň se shodli na tom, že konference by se měla scházet minimálně dvakrát ročně v aktuálně předsedající zemi, a měla by diskutovat o otázkách společného zájmu. První zasedání se konalo několik měsíců nato v Paříži a hlavním tématem bylo posílení parlamentní kontroly v evropských záležitostech. Toto průřezové téma v rámci konferencí COSAC v podstatě kontinuálně přetrvává.

Fungování COSAC upravuje jednací řád z roku 2011, který nahradil původní jednací pravidla z roku 2007. Podle jeho ustanovení probíhá každého půl roku vždy nejprve přípravné jednání na úrovni předsedů (tzv. malý COSAC) a na jeho základě pak plenární zasedání.

COSAC je nejvlivnější platformou pro výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem z hlediska praktického dopadu jeho rozhodnutí. Z hlediska primárního práva se jedná o jedinou platformu meziparlamentní spolupráce, o níž se výslovně zmiňuje protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojený k Lisabonské smlouvě. V souladu s jeho čl. 10 může COSAC dávat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi veškeré podněty, které považuje za účelné. Ty podle tohoto ustanovení nepředjímají postoje zúčastněných parlamentů ani je nezavazují. Dále by měl COSAC podporovat „výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem, což platí i pro jejich specializované výbory.“ Dle jednacího řádu disponuje tato konference opět jako jediná stálým sekretariátem v Bruselu, který je složen z úředníků parlamentů předsednického tria a jednoho stálého člena spolufinancovaného všemi národními parlamenty EU. Ti se společně podílí na organizaci všech setkání a zajišťují kontinuitu činnosti COSAC. Každé pololetí pak zpracovávají zprávu o aktivitách jednotlivých parlamentů v evropských záležitostech. Vycházejí přitom z odpovědí v rámci dotazníku, který rovněž každého půl roku vypracovávají.

Kontakty

Pro dotazy k akreditaci a registraci kontaktujte: [email protected] V případě jiných dotazů využijte prosím následující adresu: [email protected]  
 • Ondřej Benešík

  Ondřej Benešík

  Předseda výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

 • Filip Ficner

  Filip Ficner

  Tajemník výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

 • David Smoljak

  David Smoljak

  Předseda výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu

 • Štěpánka Götthansová

  Štěpánka Götthansová

  Tajemnice výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu